รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง หน่วยงาน ตำแหน่ง จำนวนอัตรา สถานะ
6252 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่างเทคนิค 1 รับสมัคร
6251 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6250 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รับสมัคร
6249 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย เจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6248 หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบข้อเขียน
6247 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พนักงานธุรการ 1 สอบข้อเขียน
6246 สำนักงานบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบข้อเขียน
6245 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบสัมภาษณ์
6244 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เจ้าหน้าที่บริหาร 2 สอบข้อเขียน
6242 ศูนย์บริการวิชาการ ช่างเทคนิค 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6241 ส่วนอาคารสถานที่ ช่างเทคนิค (เครื่องกลปรับอากาศ) 1 รับสมัคร
6237 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่บริหาร (งานพัสดุ) 1 สอบสัมภาษณ์
6236 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักกายภาพบำบัด 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6226 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา 1 สอบสัมภาษณ์
| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 9419 ครั้ง