รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

4 มกราคม พ.ศ. 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง หน่วยงาน ตำแหน่ง จำนวนอัตรา สถานะ
6621 ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6620 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชา
นักวิทยาศาสตร์ 1 รับสมัคร
6619 ส่วนการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6618

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือ
ทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6617 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ครูปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 1 สอบข้อเขียน
6616 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบข้อเขียน
และสอบปฏิบัติ
6615 ส่วนการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบข้อเขียน
6614 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
6613 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานระบบไฟฟ้า)
(ลูกจ้างชั่วคราว)
1 รับสมัคร
6612 หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบข้อเขียน
6611 ส่วนอาคารสถานที่ คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบข้อเขียน
6610 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ 1 สอบข้อเขียน
6609 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานศิลป์) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบข้อเขียน
6608 ส่วนพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบสัมภาษณ์
6607 สถาบันชาและกาแฟ นักวิทยาศาสตร์ 1 สอบข้อเขียน
6606 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบข้อเขียน
6605 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบสัมภาษณ์
6604 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 สอบสัมภาษณ์
6603 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบสัมภาษณ์
6602 ส่วนบริหารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหาร 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6601 ส่วนบริหารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหาร
(วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา)
1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6574 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานเครื่องกลปรับอากาศ)
(ลูกจ้างชั่วคราว)
1 รับสมัคร
6570 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
นักเทคโนโลยีการศึกษา 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6561 ส่วนอาคารสถานที่ วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) 1 รับสมัคร
6532 ส่วนพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยช่าง (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 รับสมัคร
6516 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พนักงานนวด (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6512 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผู้ช่วยพยาบาล 1 รับสมัคร

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

 |