รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่งหน่วยงานตำแหน่งจำนวนอัตราสถานะ
6325ส่วนการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6324ส่วนบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6323ส่วนบริหารงานวิจัยเจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6322ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6321ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
แพทย์1รับสมัคร
6320สำนักวิชาแพทยศาสตร์คนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)1รับสมัคร
6319หน่วยตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6318ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)1สอบข้อเขียน
6317ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรเจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
6316ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการเจ้าหน้าที่บริหาร (เลขานุการผู้บริหาร)1ประกาศผล
การคัดเลือก
6315หน่วยตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหาร1ประกาศผล
การคัดเลือก
6313โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพยาบาล1สอบสัมภาษณ์
6310ส่วนอาคารสถานที่ช่างเทคนิค (เครื่องกลปรับอากาศ)1สอบข้อเขียน
6309ส่วนอาคารสถานที่วิศวกร (ไฟฟ้า)1รับสมัคร
6308โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
เจ้าหน้าที่บริหาร1ประกาศผล
การคัดเลือก
6307ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเจ้าหน้าที่บริหาร1ประกาศผล
การคัดเลือก
6302ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)1ประกาศผล
การคัดเลือก

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 28233 ครั้ง