รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง หน่วยงาน ตำแหน่ง จำนวนอัตรา สถานะ
6246 สำนักงานบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6245 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6244 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เจ้าหน้าที่บริหาร 2 รับสมัคร
6243 ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ เจ้าหน้าที่บริหาร
(ฝ่ายอำนวยการและพิธีการ)
1 สอบข้อเขียน
6242 ศูนย์บริการวิชาการ ช่างเทคนิค 1 รับสมัคร
6241 ส่วนอาคารสถานที่ ช่างเทคนิค (เครื่องกลปรับอากาศ) 1 รับสมัคร
6240 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) 1 สอบข้อเขียน
6239 ส่วนนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบข้อเขียน
6238 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พนักงานห้องยา (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบข้อเขียน
6237 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่บริหาร (งานพัสดุ) 1 สอบข้อเขียน
6236 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักกายภาพบำบัด 1 สอบข้อเขียน
6235 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เภสัชกร 1 สอบข้อเขียน
6234 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบสัมภาษณ์
6233 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบสัมภาษณ์
6232 ส่วนพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหาร 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6231 ส่วนอาคารสถานที่ พนักงานธุรการ 1 สอบสัมภาษณ์
6230 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหาร (กิจการนักศึกษา) 1 สอบสัมภาษณ์
6229 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหาร (การวิจัย) 1 สอบสัมภาษณ์
6228 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหาร (โสตทัศนูปกรณ์) 1 สอบสัมภาษณ์
6227 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหาร (แพทยศาสตรศึกษา) 1 สอบสัมภาษณ์
6226 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา 1 รับสมัคร
6225 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบสัมภาษณ์
6223 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นักวิชาการ (พยาธิวิทยา) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6213 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครูปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 1 สอบสัมภาษณ์
| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 5166 ครั้ง