ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาการจัดการ มฟล. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

  1. การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2560
  2. การพัฒนาบุคลากรด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมีวิทยากรพิเศษ 3 ท่าน

  • ผศ.ดร. สุวารี นามวงศ์ อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คุณจุฑาทิพย์ สกุลพาณิชเจริญ ผู้จัดการสปา โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้างรีสอร์ท เชียงราย
  • คุณณภัทร กันธิยะ ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้างรีสอร์ท เชียงราย
  • รวมทั้งยังมีวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกหลายท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์บริการวิชาการ : เบอร์โทร 0-5391-6386

Email : info@cas.mfu.ac.th

สำนักวิชาการจัดการ : เบอร์โทร 0-5391-6692

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จากลิงก์นี้ www.mfu.ac.th/school/management/2015/press_release/view/204

  • 1117 ครั้ง