ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
 

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย    ราคากลาง ๖,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างเหมาก่อสร้างซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไว้กับกระทรวงพาณิชย์ หรือเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้าดำเนินการได้ใน ๒ กรณีดังนี้

                    ๑.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

                    ๑.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

          ๒.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างอาคาร หรือรั้ว ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า,๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาคู่ฉบับ และใบแจ้งปริมาณงานและราคา พร้อมฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชื่อถือ

          ๓.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

          ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา  รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

          ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          ๗.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          ๘. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดได้

          ผู้ยื่นซองประกวดราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมการยื่นซองเป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นประกันว่าผู้ยื่นซองประกวดราคา จะไม่ถอนหรือละทิ้งข้อเสนอก่อนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะคืนหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ถ้าผู้ยื่นซองประกวดราคาถอนหรือละทิ้งข้อเสนอหรือไม่ยอมเข้าทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะริบหลักประกันซองที่วางไว้

          กำหนดรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ ณ ห้องประชุมแม่สาย ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุดอ.เมือง จ.เชียงรายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยผู้ที่ไปรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด และดูสถานที่ต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ผู้ที่ไม่ไปรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ มหาวิทยาลัยถือว่าได้รับทราบเงื่อนไขและคำชี้แจงต่างๆแล้วหากมีปัญหาภายหลังจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งด้วยเหตุใดๆมิได้

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาข้อเสนอทางเทคนิคแล้วจะไม่รับซองข้อเสนอทางเทคนิคแล้วโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองประกวดราคาข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่สาย ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ๓,๐๐๐.๐๐ (สามพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถานที่ดังนี้

          ๑. ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๐๔๕-๕๐

          ๒.  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ ๑๒๗ อาคารปัญจภูมิ ๒  ชั้น ๗ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๗๙-๐๐๓๘-๙

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๙     เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 (อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   110  ครั้ง
ที่มา : ส่วนพัสดุ  เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2560 11:23:32
  • 1205 ครั้ง