ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

เรื่อง  ประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์กีฬาจำนวน           ๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๒,๒๑๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุดอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

 

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

(บาท)

ราคากลาง (บาท)

๑.

เครื่องยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกาย

๔ เครื่อง

๘๕,๕๐๐.๐๐

๓๔๒,๐๐๐.๐๐

๒.

อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขารวมเอนกประสงค์            ท่ายืนแบบใช้แผ่นน้ำหนักจากภายนอก

๑ เครื่อง

๒๒๘,๐๐๐.๐๐

๒๒๘,๐๐๐.๐๐

๓.

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อขาด้านหลัง ส่วนบน ท่านอนคว่ำ

๑ เครื่อง

๓๕๑,๕๐๐.๐๐

๓๕๑,๕๐๐.๐๐

๔.

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อขาด้านหลัง ส่วนบนท่านั่ง

๑ เครื่อง

๓๕๑,๕๐๐.๐๐

๓๕๑,๕๐๐.๐๐

๕.

เก้าอี้ยกน้ำหนักบริหารกล้ามเนื้ออกแนวเฉียงขึ้นด้านบน พร้อมชุดแผ่นน้ำหนักและคานสำหรับฝึก

๑ เครื่อง

๑๙๙,๕๐๐.๐๐

๑๙๙,๕๐๐.๐๐

๖.

เก้าอี้ยกน้ำหนักบริหารกล้ามเนื้ออกแนวราบ พร้อมชุดแผ่นน้ำหนักและคานสำหรับฝึก

๑ เครื่อง

๑๘๕,๒๕๐.๐๐

๑๘๕,๒๕๐.๐๐

๗.

เก้าอี้ยกน้ำหนักบริหารกล้ามเนื้ออกแนวเฉียงลงด้านล่าง  พร้อมชุดแผ่นน้ำหนักและคานสำหรับฝึก

๑ เครื่อง

๑๙๙,๕๐๐.๐๐

๑๙๙,๕๐๐.๐๐

๘.

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อสะโพกหลายทิศทาง

๑ เครื่อง

๓๖๑,๐๐๐.๐๐

๓๖๑,๐๐๐.๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒,๒๑๘,๒๕๐.๐๐

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาซื้อ               ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องระบุอาชีพขายพัสดุไว้ในวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลและต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

                   ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                   ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                   ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าเงินไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

 

ผู้ยื่นซองประกวดราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมการยื่นซองเป็นเงิน ๑๑๐,๙๑๒.๕๐บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)เพื่อเป็นหลักประกันว่า              ผู้ยื่นซองประกวดราคาจะไม่ถอนหรือละทิ้งข้อเสนอก่อนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะคืนหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ถ้าผู้ยื่นซองประกวดราคาถอนหรือละทิ้งข้อเสนอหรือไม่ยอมเข้าทำสัญญา               ตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะริบหลักประกันซองที่วางไว้

 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาข้อเสนอทางเทคนิคแล้วจะไม่รับซองข้อเสนอทางเทคนิคแล้วโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองฯ ในวันที่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐               เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๐๒  ชั้น ๒ อาคารบริหารกลาง (AD๒) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา       ชุดละ๕๐๐.๐๐ (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถานที่ดังนี้

๑. ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑         ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๐๔๕,๕๐

๒.  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ ๑๒๗ อาคารปัญจภูมิ ๒      ชั้น ๗ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๗๙-๐๐๓๘-๙

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
ราคากลาง [ 145.11 KB]
ขอบเขตงาน [ 265.40 KB]
 
 
 
 
<input name="Button2" type="button" class="txttable" onclick="window.close();" value=" ปิดหน้าต่างนี้ " />
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   101  ครั้ง
ที่มา : ส่วนพัสดุ  เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2560 14:04:58

| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 576 ครั้ง