ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------

 

        ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

 

คณะกรรมการประกวดราคาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดผ่านคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวข้างต้น

 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๕  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                 อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

              (อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

                         รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                      อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 452 ครั้ง