รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายชุดนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายชุดนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 จำนวน 1 ร้านค้า  

               ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

               การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

               กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.   ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

2.     กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

     ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  

3.   ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบในภายหลังและการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายชุดนักศึกษา ให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น

 

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 627 ครั้ง