รับสมัครผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับหัวหน้าส่วน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  รับสมัครผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับหัวหน้าส่วน

 

       ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับหัวหน้าส่วน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้

 

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

       ๑.  หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน

       ๒.  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

       ๓.  หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา

       ๔.  หัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

       ๕.  หัวหน้าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

       ๖.  หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่

 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

       ๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)

       ๒. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

       ๓. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

       ๔.ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคติดต่อตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

       ๕. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ

       ๖.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

       ๗. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

       ๘. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

       ๙. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 

       ๑๐. ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

 

๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

                  ตำแหน่ง                                          คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน                           - ป.ตรี/โท ทุกสาขา

                                                           - มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ปี

                                                           - มีประสบการณ์และความสามารถในการวางแผนงานและการบริหารงาน

                                                           - สามารถควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาได้

 

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์                           - ป.ตรี/โท ทุกสาขา

                                                           - มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ปี

                                                           - มีประสบการณ์ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์

 

หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา                           - ป.ตรี/โท ทุกสาขา

                                                           - มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ปี

                                                           - มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบัณฑิตศึกษาหรืองานที่เกี่ยวข้อง

 

หัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา           - ป.ตรี/โท ทุกสาขา

                                                           - มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ปี

                                                           - มีประสบการณ์ทำงานด้านการสหกิจศึกษาหรือด้านจัดหางาน

 

หัวหน้าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ           - ป.ตรี/โท ทุกสาขา

                                                           - มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ปี

                                                           - มีประสบการณ์ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวข้อง

 

 

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่                           - ป.ตรี/โท ทุกสาขา

                                                           - มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ปี

                                                           - มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานบุคคลหรืองานที่เกี่ยวข้อง

 

๔. การสมัครสอบคัดเลือก  

       ๑. สมัครด้วยตนเอง

       กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ  ๕  และยื่นใบสมัครที่

              - ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

       ๒. สมัครทางไปรษณีย์

              -   สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง  www.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ ๕ แล้วส่งไปรษณีย์ถึง ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐

 

๕. หลักฐานการสมัคร

       ๑.  ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน ๑ รูป

       ๒.   สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ฉบับ  

       ๓.   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

       ๔.   สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ

       ๕.   สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน ๑ ฉบับ

       ๖.   หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร

 

๖. กำหนดการรับสมัคร

       - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       - มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครและจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามความต้องการของมหาวิทยาลัย เข้ารับการสัมภาษณ์

       

๗. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร  ๐-๕๓๙๑-๖๐๒๐

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

| ผู้เขียนข่าว Nattapong Chantapoon | อ่านข่าวทั้งหมด 3247 ครั้ง