ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกและข้อขนาดใหญ่ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกและข้อขนาดใหญ่ตำบลท่าสุด

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

-----------------------------------------

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกและข้อ  ขนาดใหญ่ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก นั้น

 

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณารายละเอียดการยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท บางกอก ยูนิเทรดจำกัด โดยเสนอราคาชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกและข้อขนาดใหญ่ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ยี่ห้อ SYNTHES รุ่น COLIBRI II จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสน     ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                                                 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๑    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 170 ครั้ง