ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม บริเวณอาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

----------------------------

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม บริเวณอาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 จำนวน 1 ร้านค้า

ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การพิจารณาตัดสิน จะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดการรับสมัครดังนี้

1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333หมู่ 1ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333หมู่ 1ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

 

ประกาศรับสมัคร [ 324.88 KB]

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร [ 1,002.99 KB]

ใบสมัคร [ 200.60 KB]

| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 985 ครั้ง