มฟล.จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจบการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานด้านปรีคลินิกที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายแล้ว เตรียมเดินทางไปศึกษาวิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 – 6 ที่โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานพิธี, รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ให้โอวาทแก่นักศึกษา

             ทั้งนี้การจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นี้ เพื่อเป็นการเตือนใจนักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะเกิดตามมา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วยตลอดจนญาติ และยอมรับในพันธะสัญญาในการประกอบวิชาชีพแพทย์ อันประกอบด้วยการมีความรู้อย่างดี ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ เปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องของตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ให้การพยาบาลด้วยความกระตือรือล้น เอาใจใส่ตลอดจนเคารพในสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ

            นอกจากนี้ในพิธีการยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของผู้ปกครองนักึกษาแพทย์ต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดย รศ. พ.อ. พญ. แสงแข ชำราญวนกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลังจากนั้นจึงจัดแถวและเคลื่อนขบวนไปยังลานพระราชาสุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี เพื่อจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวคำลาต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 669 ครั้ง