ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แผนกจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด (Theatre Sterile Supply Unit ; TSSU) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แผนกจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด (Theatre Sterile Supply Unit ; TSSU) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

 

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณารายละเอียดการยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว                  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์ การช่าง (๑๙๙๒) จำกัด โดยเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แผนกจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด (Theatre Sterile Supply Unit ; TSSU) จำนวน            ๑๑ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกอบด้วย

๑. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร ตำบล  ท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ยี่ห้อ STEELCO รุ่น VS๖/๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. เครื่องล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Single Chamber Washer and Disinfector) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ยี่ห้อ STEELCO รุ่น DS๑๐๐๐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. เครื่องล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสายอุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจและตู้เป่าอบแห้งฯ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ยี่ห้อ STEELCO รุ่น DS๘๐๐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. เครื่องล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ยี่ห้อ STEELCO รุ่น US๘๐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

๕. เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยไอระเหของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ยี่ห้อ STEELCO รุ่น PL ๑๓๐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

                      ๖. เครื่องซีลปิดปากถุงป้องกันการติดเชื้อแบบอัตโนมัติ (Auto Sealer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ เครื่อง ยี่ห้อ HAWO รุ่น HM๘๕๐DC ราคาเครื่องละ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๐,๐๐๐.๐๐บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๗. ตู้เป่าอบแห้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลิตร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ ชุด ยี่ห้อ TIMEX รุ่น TM๙๐๐๒ ราคาชุดละ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๘. รถขนย้ายและควบคุมการแพร่กระจายของขยะติดเชื้อพร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗ ชุด ราคาชุดละ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๙. รถเข็นเวชภัณฑ์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๑๐. รถรับส่งเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗ คัน ราคาคันละ ๓๕,๐๐๐.๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๑. รถรับส่งเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๐ คัน ราคาคันละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)  

                                                 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

(นางพรทิพย์  ภูติโยธิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  1059 ครั้ง