ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

***************************

                    ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามประกาศ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 นั้น

                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติ ของผู้รับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

สถานที่ประกอบการ

ประเภทกิจการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

1

อาคาร E-Park

ร้านอาหาร

 

 

 

ร้านอาหาว่างและเครื่องดื่ม

1. นายญาณเดช มณีศุภชาติ

2. นางสมพร ธรรมจินโน

3. นายกิจธพล ปัสตัน

4. นายวิภูธนา กิตติโรจนเดชา

1. น.ส.เมตตา ปรีดาธนพร

2. น.ส.ฤทัย อาศุวัฒนกุล

2

อาคาร D1

ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม

นางสาวจิรัฐยา รักษาศิลป์

3

อาคาร S2

ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1. นายณัฐวัตร ลาพิงค์

2. นางวันนิดา อุ่นคำ

3. นางภัสสร พฤฒิคุโณดม

4

อาคาร AV

ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม

นางภัสสร พฤฒิคุโณดม

5

อาคาร C5

ร้านอาหาร

 

 

 

 

ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1. นางอธัญญา ทรายปัญโญ

2. นางอรทัย คูหาคติภพ

3. นางสุดา ตาต๊ะ

4. น.ส.เยาวเรศ มณฑา

5. น.ส.พรพนา พิชัยพรหม

1. นางศิริพร คูสุวรรณ

2. นางดรุณี เกษพานิช

3. น.ส.ชนิตา ภัทรกุลพร

6

อาคาร E1

ร้านอาหาร

นายวีระศักดิ์  กองสอน

                    จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกติดต่อและสอบถามรายละเอียดกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ (นายสุริยะ สุวรรณ์) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6029 เพื่อดำเนินการทำสัญญาและชำระเงินให้เป็นที่เรียบร้อยต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Suphanee Kanthip |