ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม 'พัฒนาการที่ดีสร้างได้จากการเล่น'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม “พัฒนาการที่ดีสร้างได้จากการเล่น”
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง E4A-518 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจลักษณะการกำหนดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางบวกในการเลี้ยงเด็กได้อย่างเหมาะสม
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสังเกตและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กจากการเล่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจากการคัดกรองตรวจสุขภาพพัฒนาการเด็กสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

หัวข้อในการบรรยาย

  • การสังเกตพัฒนาการที่ผิดปกติในกลุ่มเด็กปฐมวัย
  • การเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในเด็ก
  • การเลือกการเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
    โดย ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียน : qrgo.page.link/2w7n
ค่าลงทะเบียน 100 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 5391 7568 MFU Wellness center

  • 1541 ครั้ง