รมต.การท่องเที่ยวและกีฬารับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว​​ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เข้าพบนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผศ.ดร.รักษ์​พงศ์​ วงศา​โรจน์​ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ นายศุฤกษ์​ ศูรางกูร และนายโชติช่วง​ ศูรางกูร บริษัทหนุ่มสาวทัวร์​ ณ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือและเชิญบุคคลทั้งสี่ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ​วิพากษ์​หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว​​ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2562) ซึ่งทั้งสี่ท่านได้ตอบรับร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 376 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการ