อาชีวอนามัย มฟล. ลงพื้นที่สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำนักศึกษา บริการวิชาการ ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อันเป็นรูปแบบการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง หรือเป็นการเรียนรู้แบบ Work Based Education ที่นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติภายใต้การแนะนำ ให้คำปรึกษาของอาจารย์ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงาน และผู้รับบริการ เกิดประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล และเป็นการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคมอีกด้วย

ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 361 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ