ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

 

งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ประกอบด้วย

๑. ซอฟต์แวร์ Oracle Database พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๒. ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบบริการการศึกษา(MFU REG) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

                                        

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์)

รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  676 ครั้ง