มฟล. ขอเชิญฟังเสวนา 'ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM2.5' ตอนที่ 3 เรื่อง 'บทบาทสถาบันการศึกษา สภาวิศวกรร่วมกับท้องถิ่นป้องกัน/แก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM2.5'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย สภาวิศวกร ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM2.5” ตอนที่ 3 เรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษา สภาวิศวกรร่วมกับท้องถิ่นป้องกัน/แก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM2.5” ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มฟล. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้ การเสวนาตอนที่ 1 เรื่อง “ต้นเหตุและผลกระทบ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และตอนนที่ 2 เรื่อง “ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยตอนที่ 3 จัดเสวนาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  เรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษา สภาวิศวกร ร่วมกับท้องถิ่น ป้องกัน/แก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM2.5” และมีกำหนดจัดเสวนาตอนที่ 4 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่องนโยบายและกลยุทธการป้องกัน/แก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM2.5 รวมทั้งสรุปข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

สำหรับการเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM2.5” ได้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลต้นเหตุและสาเหตุ ศึกษาหาแนวทางป้องกันและวิธีแก้ไขปัญหาช่วยเหลือการเกิดไฟป่าและฝุ่น PM2.5 รวมทั้งให้คำแนะนำเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับไฟป่าและฝุ่น PM2.5 แก่ประชาชน รวมถึงให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาลและแนวทางการแก้ไขทางวิศวกรรมเกี่ยวกับปัญหาด้านไฟป่าและฝุ่น PM2.5 พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอแนะ กำหนดมาตรการระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

ผู้สนใจเข้าฟังเสวนาสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-8021 ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 693 ครั้ง