มฟล.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ว กว่า 4,000 คน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มฟล.ได้จัดให้มีการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไปเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจากระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรับตรงหรือแอดมิชชัน ซึ่งเดินทางมาจากทุกภูมิภาคทั่วไปประเทศ รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือจีน รวมถึงเกาหลี รวมจำนวนแล้วกว่า 4,000 คน โดยสาขาวิชาที่มีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนมีหลายสาขาวิชาด้วยกัน อาทิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาจีนธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งยังมีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ที่รับนักศึกษาเป็นรุ่นที่ 5 และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ที่รับนักศึกษาเป็นรุ่นที่ 4

ทั้งนี้นักศึกษาใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติจะต้องพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัยตลอด 1 ปีการศึกษา เพื่อร่วมกิจกรรมและเริ่มชีวิตนักศึกษาหลังจากนี้เป็นต้นไป โดยเริ่มจากเข้าร่วมโครงการ How to live & learn 2017 ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งในส่วนของการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับก้าวสู่ชั้นเรียนที่ใช้สื่อภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน และเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมที่นักศึกษารุ่นพี่ได้เตรียมไว้มากมายเพื่อต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่นต่อเนื่องไปจนวันเปิดภาคการศึกษา (15 ส.ค.) ไม่ว่าเป็นน้องใหม่บำเพ็ญประโยชน์ เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ หรือกิจกรรมน้องใหม่ปลูกป่า

และภายในวันเดียวกันนี้ มฟล.ได้จัดให้มีกิจกรรมอธิการบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาแพทยศาสตร์และนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ในช่วงเวลา 09.30 น. ที่อาคารปรีคลินิก และกิจกรรมอธิการพบผู้ปกครอง ในช่วงเวลา 13.30 น. ที่หอประชุมสมเด็จย่า โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งพูดถึงการดูแลนักศึกษาทั้งในส่วนของความเป็นอยู่ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่หอพักไปจนถึงชั้นเรียน และส่วนสนับสนุนการศึกษา

ทั้งนี้อธิการบดี ได้ฝากประเด็นสำคัญไว้กับผู้ปกครองและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไว้ว่า กิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนของ มฟล. มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ยังต้องการที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพเฉพาะ หรือเรียกว่าอัตลักษณ์ของนักศึกษา มฟล. ที่นอกจากมุ่งสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ สร้างคนให้ปรับตัวได้แล้ว ยังต้องการสร้างคนให้มีความรู้สึกเป็นพี่น้อง ให้รู้จักเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ รักษาประเพณีวัฒนธรรมของความเป็นชาติ รวมถึงสามัคคีและมีน้ำใจ

“ความรู้จักพี่รู้จักน้อง รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู้จักระเบียบวินัย เคารพในกฏเกณฑ์ เรื่องของการรักษาประเพณี รู้จักสามัคคีกลมเกลียวทำงานร่วมกัน มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีน้ำใจ ที่เราอยากหล่อหลอมให้อยู่ตัวของนักศึกษา โดยไม่ต้องไปท่องจำ แต่ให้เกิดขึ้นในจิตใจ ในความรู้สึกของนักศึกษาเอง ผ่านการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราอยากสร้างให้แตกต่าง ไม่ได้อยากให้เก่งแต่อยากเก่งแล้วดีมีน้ำใจ”

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 685 ครั้ง