มฟล. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นพิธีกรในงานพิธีการ(แบบมืออาชีพ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเป็นพิธีกรในงานพิธีการ(แบบมืออาชีพ)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุทัย มูลแก้ว หัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ มฟล. พิธีกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทั้งในระดับองค์กร ระดับจังหวัด และในระดับประเทศมาเป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค และวิธีปฏิบัติงานด้านพิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติด้านพิธีการประเภทต่างๆ และนำคำแนะนำจากวิทยากรไปปรับปรุงงานในความรับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจเข้าร่วม

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 617 ครั้ง