มฟล. จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (AEDO) ร่วมกับทุกสำนักวิชา จัดกิจกรรม Inspiration – Meet the Alumni ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายด้านคือ กิจกรรมปฐมนิเทศของแต่ละสำนักวิชา การแนะนำสำนักวิชา แนะนำหลักสูตร แนะนำวิธีการเรียนในแต่ละสาขาวิชา การทำความรู้จักกับอาจารย์แต่ละสาขาและทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่ นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญวิทยากรพิเศษ เพื่อพูดสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และยังเชิญนักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว และได้ทำงานที่น่าสนใจ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเรียนให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพที่ได้นำเอาความรู้ความสามารถไปใช้ในการทำงาน

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 659 ครั้ง