มฟล. ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จัดการสัมมนาและฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หัวข้อ “โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 จังหวัดเชียงราย – จังหวัดเชียงใหม่

ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวว่า การจัดการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและมาตรฐานการให้บริการ และแผนธุรกิจให้สอดรับกับบริบทของตนเอง โดยจัดให้มีสองกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1: โครงการสัมมนาโอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ ห้องวนาสวรรค์ วนาศรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (รับจำนวน 100 ท่าน) กิจกรรมที่ 2: โครงการอบรมแผนธุรกิจและดูงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 40 ท่าน คัดเลือกจากใบสมัคร 100 ท่าน) โดยการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวอชิรญา อุดปิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6386 และส่งแบบตอบรับที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. หมายเลขโทรสาร 0-5391-6384 หรืออีเมล info@remove-thiscas.mfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 762 ครั้ง