ขอเชิญส่วนราชการ เครือข่ายประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ 'ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนาบุคลากรด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ด้วย สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนาบุคลากรด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ด้านการสื่อสารต่างวัฒนธรรมมากขึ้น โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทักทาย การให้ความรู้โภชนาการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ นั้น

ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมในวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 4 มื้อ ,อาหารเย็น จำนวน 3 มื้อ ,อาหารว่าง จำนวน 8 มื้อ
 2. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า (พักคู่)
  • สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก จังหวัดเชียงราย ,พะเยา จำนวน 3 คืน
  • สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก จังหวัดแพร่ ,น่าน จำนวน 4 คืน
 3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม ภายในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th www.cas.mfu.ac.th

 • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ [ 570.50 KB]
 • เอกสารโครงการ [ 86.13 KB]
 • กำหนดการ [ 96.38 KB]
 • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ [ 90.94 KB]
 • 1352 ครั้ง