ขอเชิญบุคลากรภาครัฐ เอกชน เครือข่ายประชาชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยง เข้าร่วมโครงการ 'การจัดการมรดทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน 2'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ด้วย สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การจัดการมรดทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน 2" ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคำมอกหลวง และห้องพวงชมพู อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวดภาคเหนือตอนบน 2 ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมและมรกดทางธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางเชื่องโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นั้น

ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6430 หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info_3@cas.mfu.ac.th


  • โครงการ [ 77.30 KB]
  • กำหนดการ [ 89.59 KB]
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ [ 90.23 KB] 
  • 1201 ครั้ง