ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดขาวดำ แบบ Real Time จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดขาวดำ แบบ Real Timeจำนวน ๑ เครื่อง ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน ได้ดำเนินการพิจารณารายละเอียด การยื่นซองเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้ บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัดเป็นผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดขาวดำ แบบ Real Time ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Famio๓๐ จำนวน ๑ เครื่องเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 384 ครั้ง