ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๑ ระบบโดยวิธีประกาศเชิญชวน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง ผลการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๑ ระบบโดยวิธีประกาศเชิญชวน
--------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศเชิญชวนซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๑ ระบบ ตามประกาศลงวันที่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน ได้ดำเนินการพิจารณารายละเอียดการยื่นซองเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้ บริษัท เพอเฟ็ค เน็ทเวิค แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 495 ครั้ง