ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตรอัจฉริยะ (Smart farming)

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

           ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร E-Park  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะการพัฒนาและแปรูปผลิตภัณฑ์ตามนโยบาย Thailand 4.0 ให้แก่ผู้ประกอบการ ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจ นั้น

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

  • ชําระค่าลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ต่อท่าน
  • ชําระค่าลงทะเบียน หลังวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ต่อท่าน

          และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการ ชําระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

สมัครออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อ

เอกสารดาวน์โหลด

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
  • กำหนดการ
  • เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 

  • 4154 ครั้ง