ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติด้านการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

           ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติด้านการควบคุมเชิงป้องกันสําหรับอาหารมนุษย์ (PCQI Training on Preventive Controls for Human Food) ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร (อาคาร ปัญจภูมิ 2 ชั้น 10 สํานักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร)  นั้น

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 9,000 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการ ชําระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

สมัครออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อ

เอกสารดาวน์โหลด

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
  • กำหนดการ
  • เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 

  • 3090 ครั้ง