ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบจัดดอกไม้

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

           ด้วย สํานักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กําหนด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบจัดดอกไม้ ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 323 ชั้น 3 อาคาร E-Park  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การจัดดอกไม้ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพการจัดดอกไม้แก่ผู้สนใจทั่วไป นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการ ชําระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

สมัครออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อ

เอกสารดาวน์โหลด

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
  • เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 

  • 3189 ครั้ง