ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสู่ความสําเร็จในงานบริการ'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สํานักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กําหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสู่ความสําเร็จในงานบริการ “Smart Personality Image” ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ME 423 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้านภาพลักษณ์ตนเองในฐานะของผู้ให้บริการ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวทางการสร้างความประทับใจต่อผู้มาขอรับบริการด้วยใจบริการ โดยการใช้บุคลิกภาพเป็นสําคัญ นั้น

         ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชําระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

สมัครออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อ


เอกสารดาวน์โหลด

 

  • 4185 ครั้ง