ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเตียงไฟฟ้าผู้ป่วยหนัก จำนวน ๙ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการซื้อเตียงไฟฟ้าผู้ป่วยหนักจำนวน ๙ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                                 งานซื้อเตียงไฟฟ้าผู้ป่วยหนัก จำนวน ๙ เตียง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เนชั่นแนล          เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ยี่ห้อ Paramount Bed รุ่น Qualitas Gamma Series/PA๖๐๐๐๐ Series  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๙       มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

(นางพรทิพย์  ภูติโยธิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 184 ครั้ง