อาชีวอนามัยร่วมพัฒนาการดูแลสุขภาพในคนทำงานคัดแยกขยะจังหวัดบุรีรัมย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันที่ 23-27 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำนักศึกษาและผู้ช่วยวิจัย ให้บริการตรวจคัดกรองสารพิษในร่างกายของคนทำงานคัดแยกขยะและขยะอิเลคทรอนิค ด้วยเทคนิคพิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่ในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาแนวโน้มการกระจายตัวของความเสี่ยงอันเนื่องจากการจัดการขยะ สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการทำนายแนวโน้มในอนาคต และออกแบบแนวทางการควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัยต่อคนทำงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลกระสังและหน่วยงานท้องถิ่นเป็นอย่างดี

การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการประเมินการกระจายตัวและการได้รับสัมผัสของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การได้รับสัมผัสของชุมชน อันเนื่องมาจากแหล่งทิ้งขยะชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากเครือข่ายการวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ School of Public Health, University of Michigan

ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 312 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ