โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ออกหน่วยให้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เทศบาลนครเชียงราย ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง และเปิดโครงการ Smart Living (อุตสาหกรรมบริการสุขภาพอัจฉริยะ) โดยมี พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ดร.แพทย์หญิง สุลัคนา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง และเปิดโครงการ Smart Living ( อุตสาหกรรมบริการสุขภาพอัจฉริยะ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตามแนวความคิดที่ว่า “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเน้นการทำงานเชิงรุก ชุมชนเป็นศูนย์กลาง การจัดการโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง จังหวัดเชียงราย

โดยในภายในได้จัดให้มีการบริการและสาธิตการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้ร่วมออกหน่วยตรวจและให้การรักษาแบบแพทย์บูรณาการ คือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์จีน และกายภาพบำบัด แก่ผู้มาเข้าร่วมงาน โดยให้ข้อมูลการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและป้องกันก่อนป่วยในผู้สูงอายุเป็นหลัก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ที่มา: สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 290 ครั้ง
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ