มฟล. ร่วม วทท. เตรียมจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 45 วันที่ 7 -9 ตุลาคมนี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีแถลงข่าว โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี, ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษจิตต์ รองอธิการบดี, รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ ประธานการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ครั้งที่ 45 ร่วมพิธี ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้ร่วมกันแถลงข่าว ว่า เตรียมจะจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) ในหัวข้อ ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ‘Seedling Innovation for Sustainable Development’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษจากเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวิชาเคมี ปี ค.ศ. 2005 Professor Robert H. Grubbs จาก The California Institute of Technology, USA ในหัวข้อ ‘Discovery and Applications of selective olefin metathesis catalysts’ ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคหมุนเวียนกันจัดประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) มาตั้งแต่ปี 2492 จนถึงปัจจุบัน และปีนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วม

           ทั้งนี้การประชุมวิชาการดังกล่าวถือว่าเป็นเวทีสำคัญระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์รางวัลดีเด่นของประเทศไทย ประจำปี 2562 และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากในและต่างประเทศ ประมาณ  50 คน โดยการประชุมปีนี้ก้าวสู่การเป็นการประชุมนานาชาติเกือบเต็มรูปแบบ การบรรยายทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ และมีวิทยากรและผู้เสนอผลงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ใน 14 สาขาวิชา การแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อตัดสินคัดเลือกโครงการ Best of the Best ระดับประเทศเพื่อเข้าสู่การประกวดในต่างประเทศต่อไป

              สำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะเจ้าภาพการประชุมวิชาการดังกล่าวนั้น เป็นโอกาสสำคัญทั้งเพื่อฉลองมหาวิทยาลัยก้าวสู่ปีที่ 21 และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่จะพัฒนาและมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยังยืน ทั้งการประชุมนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในงานจะมีพิธีมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ การจัดนิทรรศการแสดงเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย

                และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางด้านวิชาการ โดยมี สำนักวิชาและศูนย์ต่างๆ เข้าร่วม อาทิ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเชื้อรา ศูนย์การศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเกิดไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยและภูมิภาค เป็นต้น โดยแบ่งเป็น การจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วม 2 งาน คือ Integrative Medicine โดยสำนักวิชาแพทย์บูรณาการ Sustainable Cosmetic and Beauty Innovation โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

               ทั้งยังมีการจัดเวิร์คชอปอีก 2 งาน คือ Fungal Evolution, Classification and Its Role in Plant Evolution and Climate Change โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเชื้อรา Texture Analysis for Quality Measurement of products โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และเสวนา 4 หัวข้อ Exploring the Knowledge Boundary of Haze: From Scientific Findings to Actionable Intelligence Policy โดยศูนย์การศึกษา วิจัย และปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค Innovation in Applied Biomedical Science โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ Dialogue for Ecological Regeneration : Engaging with Environmental Knowledge in the North of Thailand โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ Developmental Border City สำนักวิชาการจัดการ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1281 ครั้ง