มฟล. – อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมแข่งขัน ‘Idea to product : I2P’ รอบชิงชนะเลิศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม ‘Idea to product : I2P’ รอบชิงชนะเลิศ โดยมีผศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวต้อนรับ, ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ และหัวหจ้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มฟล. กล่าวรายงาน และนางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องคำมอกหลวง อาคาร E – Park มฟล. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 48 ทีม รวม 48 ไอเดีย โดยมาจาก จ.น่านจำนวน 7 ทีม พะเยา 11 ทีม แพร่ 8 ทีม และเชียงราย 22 ทีม โดยทั้งหมดเป็นกลุ่มนักศึกษาจำนวน 5 ทีม จากนั้นเมือผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วพบว่าเหลือเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 15 ทีม ซึ่งจะมีการคัดเลือกกันในวันนี้ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 20,000 บาท รางวัลชมเชยมีจำนวน 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลความคิดสร้างสรรค์มีจำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ทั้งหมดได้รับประกาศนียบัตร

          กิจกรรม ‘Idea to product : I2P’ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและเพิ่มศักยภาพในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จาก ข้าว ชา กาแฟ หรือผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เน้นการได้รับประสบการณ์และความรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงไปจนถึงการประเมินความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมนั้นเข้าสู่ตลาด ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มนักศึกษา ผู้ประกอบการอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

          ทั้งนี้ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศเป็นของนางปริศนา ขอด เจ้าของผลิตภัณฑ์พายสับปะรดฮักภูแล หมู่บานริมดอย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ของของตนเป็นการนำสับปะรดภูแลที่มีรสชาดอร่อยมาแปรรูปเป็นพายแต่ใช้สับปะรดทั้งลูกโดยไม่ทำให้เสียรูปทรงและรสชาดไปโดยใช้แป้งพายครอบอย่างลดตัว เพราะที่ผ่านมาผลไม้สับปะรดมักประสบปัญหาราคาตกต่ำกิโลกรัมละเพียง 1-5 บาท ตนจึงได้นำมาแปรรูปด้วยแป้งพายอย่างดีจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลไม้ประจำ จ.เชียงราย สามารถรับซื้อจากเกษตรกรที่ปลูกแล้วปลอกเปลือกจำหน่ายให้กิโลกรัมละ 40-70 บาทได้

          “ตนพยายามเลี่ยงสับปะรดในเกรดที่พ่อค้าจีนรับซื้อเพื่อเลี่ยงการแข่งขันราคาที่สูงกว่าแต่ก็ได้ผลผลิตจำนวนมากอาจจะลูกเล็กกว่าแต่เกษตรกรจำนวนมากยังคงปลูกแล้วประสบปัญหาการตลาดที่ผ่านมาดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วทั้งในและต่างประเทศกล่องละเพียง 89 บาทสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์พร้อมสินค้าอื่นๆ ได้ทาง

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 264 ครั้ง