สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนักศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น           สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการ ประชุมวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “The 4th Nursing Educational Institute Network Student Forum: "Today's student, Tomorrow's professional" ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ด้วย การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย เกือบ 300 คน ภายในงานมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรมของนักศึกษา เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ หัวข้อการบรรยายมีดังนี้
1)    How cross-cultural experiences improve students ‘competencies โดย Dr. Pamela Van Der Riet from Nursing and Midwifery, Faculty of Health and Medicine, University of Newcastle, Australia
2)    2) Mental health literacy: Opportunities for nurse and consumers โดย Professor Michael Hazelton from University of Newcastle, Australia
3)    3) Improving nursing profession through innovation โดย Dr. Mary Grace C. Lacanaria from School of Nursing, Saint Louis University
4)    4) AI and Nursing โดย Assoc. Prof. Yu Chu Huang from Fu-JEN Catholic University, Taiwan
          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ สารีโส ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ ดร. ปิยะธิดา จุลลปีย ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลด้วย มีผลงานนวัตกรรมส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 47 ผลงาน แบ่งเป็น 1) ประเภท Product Innovations จำนวน 3 ห้อง 2) ประเภท Practice Innovations จำนวน 1 ห้อง และ 3) ประเภท Nursing Education & Health Education Innovations จำนวน 1 ห้อง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมส่งนวัตกรรมของนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 7 ผลงาน ดังนี้  
    1. Mini heart pillow โดย Chanyanut Maneechot
    2. MFU feeding holder โดย Suphaphit Kongsri and Siwakon Sriwicha
    3. 3 in 1 sweet potato pillow โดย Sasipa Nakok, Sukunya Chanachon, et al.
    4. Smart glove sock O2 sat โดย Kuntida Penkeaw, et al
    5. Multifunction butterfly pillow โดย Kulanat Kajina, Jeeraporn Ketwangkuang, et al.
    6. Rational drug use media for older adults โดย Chatrudee Sawangsawai, Tanatorn Khiawaiy, et al.
    7. Sticker LINE: You are what you eat โดย Lucksamee Chaiya, Pantira Suta, et al.

           ซึ่งนักศึกษาจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้
1st Prize of Innovation presentation ได้แก่
Mini heart pillow โดย Chanyanut Maneechot
3 in 1 sweet potato pillow โดย Sasipa Nakok, Sukunya Chanachon, et al.
Multifunction butterfly pillow โดย Kulanat Kajina, Jeeraporn Ketwangkuang, et al.
2nd Runner of Innovation
MFU feeding holder โดย Suphaphit Kongsri and Siwakon Sriwicha
Smart glove sock O2 sat โดย Kuntida Penkeaw, et al| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 238 ครั้ง