ขอเชิญบุคคลากรทางด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมอบรม การพัฒนากลยุทธ์และการทำแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ

หมวดหมู่ข่าว: โครงการท่องเที่ยว

จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการการด้านกลยุทธ์การตลาดและการทำแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ในวันที่วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวดภาคเหนือตอนบน 2 ในการจัดทำแผนธุรกิจ และแผนการตลาดสำหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมและมรกดทางธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางเชื่องโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นั้น

ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6430 หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info_3@cas.mfu.ac.th


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • โครงการประชาสัมพันธ์
  • กำหนดการ
  • แบบตอบรับ
  • 507 ครั้ง