มฟล.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำนวนกว่า 3,640 คน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำนวนกว่า 3,640 คน

               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดให้มีการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มีนักศึกษาใหม่เดินทางมาจากทั่วประเทศ รวมถึงจากต่างประเทศ ที่ส่วนใหญ่เดินทางจากเมียนมา จีน ภูฏาน เกาหลี เป็นต้น ทยอยเดินทางมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตลอดทั้งวัน โดยมีผู้เดินทางมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ จำนวน 3,640 คน แต่ยังมีนักศึกษาต่างชาติที่ยังทยอยเดินทางมาขึ้นทะเบียนต่อเนื่องจนกว่าจะเปิด โดยสาขาวิชาที่มีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนมีหลายสาขาวิชาด้วยกัน อาทิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาจีนธุรกิจ เป็นต้น

                ซึ่งหลังจากนี้ นักศึกษาใหม่ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ จะเข้าพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัยตลอด 1 ปีการศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campus 2019 เป็นกิจกรรมเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และบางส่วนต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรเร่งรัดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษต่อไป และยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่นักศึกษารุ่นพี่ได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับน้องใหม่ อย่างกิจกรรมน้องใหม่ปลูกป่า ก่อนเข้าสู่การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเริ่มต้นเข้าเรียนชั้นปี 1 พร้อมกันในวันเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

               ทั้งนี้ในช่วงบ่ายของการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่นั้นมหาวิทยาลัยยังได้มีกิจกรรม ‘อธิการบดีพบผู้ปกครอง’ โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ที่ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ พร้อมได้เล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นระบบ 2 ภาคการศึกษา หรือการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับภาษาจีนที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องได้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน พร้อมได้ให้กำลังใจนักศึกษาที่มีความกังวลเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็นทักษะที่พัฒนาได้ด้วยความเอาใจใส่ ขยัน และสู้ไม่ถอย

                นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีรายวิชาที่รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะบ่มเพาะเพื่อเป็นอัตลักษณ์ประจำตัวของนักศึกษาที่เรียกว่าความเป็น ‘แม่ฟ้าหลวง’ หรือ MFU Character ที่เป็นทั้งรายวิชาและแนวความคิดที่แทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดการเรียนการสอน 4 ปีจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีมีน้ำใจ หรือการอยู่ร่วมหรือทำงานงานร่วมในสังคมต่างวัฒนธรรม

                 อธิการบดี ยังได้ย้ำกับผู้ปกครองว่า มฟล.เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ‘จะไม่มีนักศึกษาคนใดออกจากการศึกษาเพราะความยากจน’ ตามแนวคิดที่อธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้วางไว้แต่ต้น โดยนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภท ทั้งทุนกู้ยืม ทุนให้เปล่า หรือเงินยืมแบบฉุกเฉิน ตลอดจนคูปองอาหาร สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริง เปิดยื่นความประสงค์ที่ฝ่ายทุน ส่วนพัฒนานักศึกษาแล้ว โดยทุนดังกล่าวมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนหรือบริจาคเข้ามาหมุนเวียนอยู่ราว 10 ล้านบาท

                สำหรับกิจกรรมรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัดเฉพาะกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง สร้างความรู้สึกเป็นพี่น้อง ให้รู้จักเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ รักษาประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงสามัคคีและมีน้ำใจ โดยกิจกรรมรับน้องที่เกิดขึ้นอยู่ในความดูแลของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีเงื่อนไขสำคัญว่าเป็นกิจกรรมต้องไม่มีเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่บังคับขู่เข็ญ และต้องจัดกิจกรรมในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น นักศึกษาใหม่มีเสรีภาพที่จะเลือกเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ได้

                  อธิการบดียังได้ฝากความห่วงใยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักศึกษาใหม่ว่า มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนให้นำรถประเภทรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มาใช้ในมหาวิทยาลัยเนื่องจากนักศึกษาหลายคนล้วนเป็นมือใหม่ในการขับขี่ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยเป็นเส้นทางที่คดโค้งหรือมีความชันมากต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอย่างสูง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้รถสาธารณะร่วมกันตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้หรือบางอาคารบางพื้นที่สามารถใช้การเดินแทนการใช้รถได้อีกด้วย นอกจากนี้อธิการบดียังได้แนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแก่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลหรือเกี่ยวข้องกับนักศึกษา

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 985 ครั้ง