มฟล.เปิดตัวสำนักวิชาที่ 15 ‘การแพทย์บูรณาการ’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น           รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี พร้อม ศ. ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี และ ดร.พญ.สุลัคนา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมกันเปิดเผยว่า มฟล.จัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ทั้งยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร International Training Program of Thai-Lanna Wellness and Spa, หลักสูตร International Training Program of Integrative Medicine Approach for Health and Wellness Management และ หลักสูตร Traditional Chinese Medicine Field Training Program และในปีการศึกษา 2563 มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์บูรณาการมหาบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต 

              อธิการบดี เผยว่า เพื่อการยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการระดับสากล รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและธุรกิจสุขภาพของโลก โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิจัยและวิชาการมาพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ และยังมีพันธกิจในการสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Wellness Center) โดยบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาชน

              ด้านรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการจัดตั้งขึ้นใหม่ก็ตาม แต่สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่เปิดสอนนั้น ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาต่อเนื่องยาวนานในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการ งานวิจัย และบุคลากร-นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น Xiamen University, Yunnan University, Guangzhou University หรือ School of Natural Product Studies, Jadavpur University

               โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มีบัณฑิตแล้ว 188 คน สาขากายภาพบำบัด เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีบัณฑิตแล้ว 252 คน และสาขาการแพทย์แผนจีน เป็นหลักสูตร 5 ปี เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีนักศึกษาในหลักสูตร 280 คน ขณะนี้นักศึกษารุ่นแรกอยู่ในชั้นปีที่ 5 มีกำหนดจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้บัณฑิตส่วนใหญ่ได้ทำงานในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน เช่น กรมพัฒนาการแทพย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เปิดกิจการของตนเองรวมกับสหวิชาชีพอื่น

                และในโอกาส มฟล.ก้าวสู่ปีที่ 21 มฟล.ได้ร่วม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพรบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท45) หัวข้อต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ‘Seedling Innovation for Sustainable Development’ เพื่อแสดงให้เห็นความพร้อมด้านการวิจัยและวิชาการ ซึ่งในโอกาสนี้สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการจะได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วม ภายใต้ชื่อ 1ST International conference on Integrative Medicine ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน Ethnopharmacology, Traditional Medicine, Complementary Medicine, Rehabilitation and movement therapies และ Holistic medicine and Nutrition ซึงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งภายในงานยังมีการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์บูรณาการเพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
 |   |  3677 ครั้ง