สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดค่ายให้นักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศคอนเซ็ปต์ 'Respect and Dignity: เคารพในคุณค่า ศรัทธาในชุมชน'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากทั่วประเทศในโครงการ “ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 18” ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “Respect and Dignity: เคารพในคุณค่า ศรัทธาในชุมชน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 18” ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์จำนวนกว่า 200 คน จาก 23 สถาบัน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นวิชาชีพแพทย์ให้กับนักศึกษาแพทย์ ควบคู่ไปกับสหวิทยาการและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การออกศึกษาชุมชนจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่นักศึกษาแพทย์จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์โดดเด่น น่าสนใจของแต่ละชุมชน โดยมีการสอดแทรกประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยเพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการเข้ากับแนวคิดด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

จากแนวคิดนั้นจึงทำให้เกิดค่ายจริธรรมสัญจรครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่อ “Respect and Dignity: เคารพในคุณค่า ศรัทธาในชุมชน” ซึ่งนักศึกษาแพทย์จาก 23 สถาบันได้เข้าไปเรียนรู้จากชุมชนที่มีความเข้มแข็งทั้งหมด 3 แห่งในจังหวัดเชียงราย คือ ชุมชนร้องหลอด ชุมชนปางค่า และชุมชนเชียงเคี่ยน โดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น เพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจและได้ตะหนักถึงศักยภาพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมมือกันพันฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ชุมชนพูดคุย แลกเปลี่ยน และทำงานร่วมกันจะทำให้เกิดความเคารพในตันคนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างแพทย์กับคนในชุมชนอีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 593 ครั้ง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์