สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรทางการศึกษาและบริการทางการแพทย์ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SSAMESA

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

           รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และพลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานพันธมิตรทางการศึกษาและบริการการแพทย์ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance (SSAMESA))  ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง วิทยาเขต Chenggong สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

           พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘the opportunities and challenges higher medical education is facing.’  ว่า สำนักแพทยศาสตร์ มฟล. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย นักศึกษาแพทย์จำนวน 32 คนแรก ลงทะเบียนเรียนในปี พ.ศ. 2556 และจบการศึกษาเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ (2562)  ซึ่งมฟล.ได้พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ที่เน้นชุมชน ครอบครัวและอาชีวอนามัยตั้งแต่ปีแรก จนครบหลักสูตรตลอด 6 ปี นักศึกษาแพทย์ได้รับประสบการณ์และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ การอุทิศตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน

            SSAMESA ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยแพทย์คุนหมิงและมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวตงซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการแพทย์ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร ร่วมกับสถาบันการแพทย์ 39 แห่งจาก 12 ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการแพทย์ในประเทศจีนและประเทศในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ด้านการศึกษาทางการแพทย์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรมทางการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ SSAMESA ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการปรับปรุง และบริการด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้ SSAMESA จะจัดประชุมทุก ๆ สองปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ แลกเปลี่ยนความรู้ที่ทันสมัยในหัวข้อต่างๆ ในการศึกษาด้านการแพทย์และบริการสุขภาพในภูมิภาค| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 239 ครั้ง