มฟล.เยือน Yunnan University of Finance and Economics (YUFE)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

            รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร. นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา และพลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เยือน Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตามคำเชิญภายหลังจากการลงนาม MoU เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

             ในการพบปะดังกล่าว Dr. Wang Jianying, Chairman of Council of YUFE และ Dr. Yin Hong, Vice President for International Affairs ให้การต้อนรับคณะและกล่าวถึงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาจีนธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษาจีน และอื่นๆ ทั้งสองสถาบันตกลงพัฒนาหลักสูตร Double Degree สาขาจีนธุรกิจ รวมถึง การแลกเปลี่ยนคณาจารย์จาก YUFE เพื่อทำการสอนในสำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชาจีนวิทยา และการแลกเปลี่ยนคณาจารย์จาก MFU เพื่อทำการสอนในสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย

             นอกจากนี้ ทั้งสองสถาบันจะขยายความร่วมมือและความเข้าใจอันดีในภูมิภาค โดยจะแต่งตั้งคณะทำงานด้านการวิจัยร่วม รวมถึงการจัดประชุมนานาชาติในหัวข้อที่เกี่ยวกับนโยบาย และการพัฒนาเศรษฐกิจ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึง Belt and Road Initiative (BRI)


| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 249 ครั้ง