มฟล.จัดโครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจอนุรักษ์ธรรมชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 20 คน  อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิต โดยจัดกิจกรรมขึ้น 2 วัน ในวันแรกเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้การเก็บและคัดเลือกเมล็ดพรรณไม้ และการเพาะกล้าไม้จากเมล็ดพันธุ์ วันที่สองจะได้เรียนรู้การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปลูกป่าสร้างคน และป่ารักษ์ดิน ดินรักษ์น้ำ น้ำรักษ์ป่า ตลอดจนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักสื่อความหมายทางธรรมชาติ จากอาจารย์ ดร.วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ มฟล. เพื่อให้น้องๆ ได้เป็นทูตเยาวชนรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริง