ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ ๔)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเสนอราคาได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลว่า บริษัท แซมคอน จำกัดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 487 ครั้ง