มฟล. จัดอบรมการสอนแบบ Active Learning เสริมสร้างกลยุทย์ให้คณาจารย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนแบบ Active Learning โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ แนวคิดการประเมินเพื่อการพัฒนาการ (Formative Assessment) ประโยชน์และแนวทางการจัดการประเมิน, การประเมินเพื่อการพัฒนากับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), การให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom เป็นต้น ทั้งนี้ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 459 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ