ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อโต๊ะอ่านหนังสือจำนวน ๓๐ ชุด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อโต๊ะอ่านหนังสือจำนวน ๓๐ ชุด

----------------------------

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนซื้อโต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน ๓๐ ชุด ราคากลางต่อหน่าย ๑๑,๔๗๐.๐๐ บาท ราคากลางรวม ๓๔๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่แนบท้ายเอกสารประกาศเชิญชวน

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศเชิญชวนซื้อในครั้งนี้ โดยจะต้องระบุอาชีพขายพัสดุไว้ในวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล และได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ , ISO๑๔๐๐๑

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของมหาวิทยาลัย และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ เชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศ เชิญชวนครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนกับทางมหาวิทยาลัย

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าเงินไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

 

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบล ท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานบริหารกลาง (AD๒) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถานที่ดังนี้

๑. ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๐๔๕,๕๐

๒. สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ ๑๒๗ อาคารปัญจภูมิ ๒ ชั้น ๗ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๗๙-๐๐๓๘-๙

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ราคากลาง [ 263.37 KB]

 |   |  962 ครั้ง