ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๒ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง ประกวดราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๒ เครื่อง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๒ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ราคากลาง ๑๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประจำ ณ

๑. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน ๒๙ เครื่อง

๒. สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาคารปัญจภูมิ กรุงเทพฯ จำนวน ๒ เครื่อง

๓. สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคารพี เอส ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จำนวน ๑ เครื่อง

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายหรือให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ประกวดราคาเช่าในครั้งนี้ และจะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาในประเทศไทย ของเครื่องถ่ายเอกสารที่เสนอให้เช่า โดยจะต้องระบุอาชีพไว้ในวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีศูนย์บริการของตนเอง หรือมีศูนย์บริการที่ยินดีรับเป็นศูนย์บริการให้ผู้เสนอราคาอย่างเป็นทางการในจังหวัดเชียงราย พร้อมหนังสือยืนยันการเป็นศูนย์บริการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคากับทางมหาวิทยาลัย

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดได้

 

ผู้ยื่นซองประกวดราคาจะต้องวางหลักหลักประกันซองพร้อมการยื่นซองเป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ยื่นซองประกวดราคาจะไม่ถอนหรือละทิ้งข้อเสนอก่อนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะคืนหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ถ้าผู้ยื่นซองประกวดราคาถอนหรือละทิ้งข้อเสนอหรือไม่ยอมเข้าทำสัญญา ตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะริบหลักประกันซองที่วางไว้

 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาข้อเสนอทางเทคนิคแล้วจะไม่รับซองข้อเสนอทางเทคนิคแล้วโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองฯ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแม่สาย ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ๑,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานที่ดังนี้ ๑. ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๐๔๕ ๒. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ ๑๒๗ อาคารปัญจภูมิ ๒ ชั้น ๗ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๗๙-๐๐๓๘-๙

 

หมายเหตุ “การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารครั้งนี้ เบิกจ่ายจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเงื่อนไขจะทำสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และอนุมัติให้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหารายการนี้ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได้ และผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้”

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุลอึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 651 ครั้ง