ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Amadeus Basic Reservation

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

           ด้วย สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Amadeus Basic Reservation" โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 - 27 และ 30 กันยายน 2562 เวลา 17.30 -20.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (S1-316) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานระบบสำรองที่นั่ง ด้วยระบบ Amadeus Basic Reservation รวมถึงการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสำรองที่นั่งเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยว  นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 4,999 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการ ชําระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu


สมัครออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อ


เอกสารดาวน์โหลด

 

  • 4854 ครั้ง