มฟล. สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการต่างประเทศ แก่แขวงอุดมไชย สปป.ลาว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานต่างประเทศแก่แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 คณะผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวน 10 คน นำโดยคุณวิสัย อินดารา รองหัวหน้าแผนกต่างประเทศ แขวงอุดมไชย

           โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานที่รับผิดชอบด้านการต่างประเทศจากแขวงอุดมไชย และตามเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นให้บริการทางวิชาการเพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

            โดยผู้เข้าอบรมได้รับฟังการบรรยายรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในหัวข้อต่างๆ อาทิ การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน ‘รู้เขา รู้เรา’ การเขียนข้อเสนอโครงการ พิธีการทูตและการจัดประชุมนานาชาติ โดย รศ.ดร. นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี, การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ โดย ผศ. ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ, การเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ โดย อาจารย์ ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคม รวมถึงได้ข้อคิดด้านบริหารงานโครงการและบทบาทของการเป็นผู้นำจาก รศ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง และได้เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย

              การอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี ผู้เข้าอบรมได้จัดทำโครงการที่สามารถนำไปต่อยอดและเสนอขอการรับทุนสนับสนุนจากองค์กรนานาชาติได้จริง โดยเฉพาะโครงการที่เน้นแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสาขาการจัดการภัยพิบัติ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและเพิ่มความยั่งยืนของชุมชนใน สปป. ลาว ต่อไป

 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 262 ครั้ง