สนว.นิติศาสตตร์ มฟล. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ -กฎหมาย นโยบาย และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

     สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการประชุมวิชาการทางนิติศาสตร์ เนื่องในวาระ 15 ปี สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง “กฎหมาย นโยบาย และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร M-Square มฟล.
     ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. เปิดเผยว่า สำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. เริ่มก่อตั้งในปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ กระจายองค์ความรู้ด้านวิชาการออกไปสู่สาธารณะชน ดังนั้นในวาระที่สำนักวิชาก่อตั้งมาครบ 15 ปี จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อสาธารณะในหัวข้อ “กฎหมาย นโยบาย และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน” โดยบทความที่นำเสนอนั้นจะมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับหัวข้อในประเด็นต่างๆ 4 กลุ่มย่อย ดังนี้ 1. การบริหารราชการทางปกครองและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 2. การส่งเสริมและพัฒนาประชาคมอาเซียน 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและเทคโนโลยี 4. การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านอื่นๆ

การประชุมวิชาการครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ดังนี้

  1. รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายในหัวข้อ ‘บทบาทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงราย’
  2. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ ‘การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่’
  3. ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายในหัวข้อ ‘กฎหมายครอบครัวและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง’ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิภา พันธนะบูรณ์ โทรศัพท์ 080-1848028 หรือ คุณศกลรัตน์ โกศิริ โทรศัพท์ 095-985-7170

 |   |  1557 ครั้ง