มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัด พิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีกว่า 3,600 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ ในเวลา 08.30 น. และ 10.30 น. พิธีการเริ่มจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ขึ้นประจำที่นั่งบนเวที จากนั้นขบวนอัญเชิญตุงพระราชทานและตราประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อมาเป็นพิธีไหว้ครู ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู ผู้แทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชามอบพานไหว้ครูแด่อธิการบดีและผู้บริหาร ต่อด้วยพิธีรับเป็นลูกศิษย์ อธิการบดีทำพิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ จากนั้นอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ประกอบพิธีเจิมหน้าผากนักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้าร่วมพิธี อธิการบดีเจิมหนังสือเรียนของแต่ละสำนักวิชา ต่อมาเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น จากปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น นักศึกษาผู้มีพัฒนาการผลการเรียนดีเด่น และผู้นำนักศึกษา ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นอธิการบดี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวรับนักศึกษาใหม่เป็นลูกศิษย์ และอธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวให้โอวาท เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 |   |  นักศึกษา อธิการบดี อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  2166 ครั้ง